animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dyżur wakacyjny – 2020r.

Aktualne informacje znajdują się na stronie: Biura Edukacji m. st. Warszawy

 

 

Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r.
Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i przy braku wytycznych ze strony rządowej, aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przy ewentualnym otwarciu placówek, zmieniamy  organizację pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.

Jeśli przepisy na szczeblu krajowym umożliwią otwarcie placówek oświatowych, to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Przez okres 2,5 tygodnia placówki pozostaną zamknięte. Terminy pracy i przerwy w funkcjonowaniu poszczególnych placówek zostaną określone po ich uzgodnieniu przez dyrektorów wspólnie z radami rodziców.

W celu zapewnienie dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.

Dotychczas stosowana w m.st. Warszawie organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia wirusem. 

Pełna informacja o harmonogramie pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie lipiec – sierpień 2020 r. znajduje się na stronie Biura Edukacji:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki-dyzury-wakacyjne/22278_przedszkola-i-oddzialy

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Informujemy, że dostęp do systemu zapisów na dyżur wakacyjny możliwy jest za pomocą:

 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021.

WNIOSEK O WYDANIE HASŁA UDOSTĘPNIONY JEST PONIŻEJ LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ PRZEDSZKOLA.

WYPEŁNIONY WNIOSEK PROSIMY SKŁADAĆ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA ZA POŚREDNICTWEM NAUCZYCIELI

Etap wydawania haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu trwa od 23 marca od godz. 8:00 do 7 kwietnia do godz. 15:00.

 

Pobierz (PDF, 79KB)

 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r. harmonogram zapisów:

Data

Etap zapisów/czynność rodzica

od

do

23 marca od godz. 8.00

7 kwietnia

do godz. 15.00

Składanie wniosków o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu.

Formularze wniosków będą wydawane w przedszkolach i szkołach oraz dostępne  na internetowej stronie zapisów.

23 marca

7 kwietnia

do godz. 15.00

Wydawanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.

25 marca
od godz. 9.00

 7 kwietnia

do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

 

25 marca
od godz. 9.00

8 kwietnia
do godz. 15.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

27 kwietnia

godz. 12.00

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

28 kwietnia

 

11 maja

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

14 maja

godz. 12.00

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

Elektroniczne postępowanie uzupełniające

14 maja

godz. 13.00

Opublikowanie wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.

14 maja
od godz. 13.00

 18 maja
do godz. 24.00

Rejestracja wniosków w systemie

14 maja
od godz. 13.00

19 maja
do godz. 16.00

Złożenie podpisanego wniosku w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

25 maja

godz. 12.00

 

Informacja o zakwalifikowaniu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja zostanie
również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom
na adresy e-mail.

26 maja

 

8 czerwca

Potwierdzenie korzystania z miejsca w przedszkolu /oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za żywienie.

12 czerwca

 

Informacja o przyjęciu dziecka

Informacja będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów oraz przedszkolu/ szkole, do której dziecko zostanie przyjęte.

15 czerwca

godz. 13.00

Aktualizacja wykazu wolnych miejsc na stronie elektronicznego systemu zapisów.
Rodzice mogą bezpośrednio zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

Poniżej publikujemy wykaz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dyżurujących w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Terminy dyżurów w przedszkolach w 2020r.

 

Organizacja opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2020 r.

Przedszkole/ oddział przedszkolny w szkole, jako placówka nieferyjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. oraz § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. poz. 502).

Przerwy w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego. Dzieci mają zapewnione w tym czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Opieka wakacyjna w każdym z dyżurujących przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach będzie sprawowana przez co najmniej 3 tygodnie.

Opieka wakacyjna będzie organizowana w 8 turnusach.

 Turnus:
I  1 lipca – 10 lipca
II 13 lipca – 17 lipca
III 20 lipca – 24 lipca
IV 27 lipca – 31 lipca
V 3 sierpnia – 7 sierpnia
VI 10 sierpnia – 14 sierpnia
VII 17 sierpnia – 21 sierpnia
VIII 24 sierpnia – 31 sierpnia

 1. Zasady ogólne
 2. Z opieki wakacyjnej mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
  st. Warszawę oraz przedszkoli biorących udział we wspólnej z miastem rekrutacji.
 3. Zapisy na dyżur prowadzi się z wykorzystaniem systemu elektronicznego – obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 4. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci uczęszczające do danego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli
  i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 6. Dostęp do systemu zapisów
 7. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2020/2021.

Przy logowaniu się do systemu zapisów i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru, tj. wskazanym na pierwszej pozycji w pierwszym z wybranych turnusów.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru,
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.
 • Przyjęcie dziecka do przedszkola/ oddziału przedszkolnego zapewniającego opiekę wakacyjną
 1. Kolejność przyjęć ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie z zasadami ujętymi
  w cz. I pkt 4.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym
  w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni
  od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane,

– lub dostarczenie do placówki orgaznizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni
od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu
z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków
przez OPS.

 1. Brak uiszczenia opłaty lub niedostarczenie zaświadczenia we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, organizującym opiekę wakacyjną.
 2. Po zakończeniu zapisów wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany
  w elektronicznym systemie, w terminach określonych w harmonogramie.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci mogą zgłosić się do dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.

 

———————————————————————————————————————————————————–

26  kwietnia od godziny 13:00  w elektronicznym systemie zapisów (po zalogowaniu na indywidualne konto dziecka) oraz w przedszkolu, do której dziecko zostanie zakwalifikowane można uzyskać informację o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur wakacyjny.

Informacja zostanie również  przesłana rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane.

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie w terminie od 27 kwietnia do 10 maja 2019 r. opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

26  kwietnia o godzinie 14:00 na stronie elektronicznego systemu zapisów opublikowany zostanie wykaz wolnych miejsc w dyżurujących przedszkolach /oddziałach przedszkolnych – zakładka „wolne miejsca”.

W celu zapisania dziecka na wolne miejsce w dyżurujących przedszkolach i szkołach rodzice:
• pobierają druk wniosku z systemu bez logowania się na konto dziecka (zakładka pliki do pobrania, instrukcja),

• wypełniają wniosek,

• składają w placówce, do której chcą zapisać dziecko na dyżur  i w której są wolne miejsca.

 

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur do Przedszkola Nr 50 jest wniesienie opłaty za wyżywienie. Opłata za wyżywienie w czasie dyżuru 12 – 30.08.2019r. wynosi 126 zł (stawka dzienna 9zł x 14 dni). Konto do wpłat za wyżywienie dziecka na dyżurze wakacyjnym:

59 1030 1508 0000 0005 5033 3066.  W tytule przelewu prosimy koniecznie wpisać: opłata za  wyżywienie na dyżurze wakacyjnym,  imię i nazwisko dziecka!

Wszelkie nadpłaty za wyżywienie zwracane będą dopiero po zakończeniu dyżuru na pisemny wniosek Rodzica,  wskazujący numer konta do zwrotu nadpłaty. Prośbę o zwrot nadpłaty prosimy składać osobiście lub kierować na adres: p50@edu.um.warszawa.pl

Uwaga ważne:

 1. Bardzo prosimy o dostarczenie w pierwszym dniu dyżuru (rano, przy przyprowadzaniu dziecka) upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola.  Druk upoważnienia znajduje się na  stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Dokumenty/Ważne dokumenty.
 2. W przypadku braku stosownego upoważnienia (podpisanego przez obojga Rodziców) dziecko nie może być odebrane przez nikogo oprócz Rodziców.
 3. W przypadku dzieci z alergiami pokarmowymi bardzo prosimy o dostarczenie informacji o diecie pokarmowej do końca czerwca wraz z zaświadczeniem lekarskim (druk karty informacyjnej o stosowanej diecie pokarmowej znajduje się na stronie internetowej Przedszkola, w zakładce: Dokumenty/Ważne dokumenty)

13.03.2019r.

Informujemy, że dostęp do systemu zapisów na dyżur wakacyjny możliwy jest za pomocą hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny

 WNIOSEK O WYDANIE HASŁA UDOSTĘPNIONY JEST PONIŻEJ

WYPEŁNIONY WNIOSEK PROSIMY SKŁADAĆ DO DYREKTORA PRZEDSZKOLA  ZA POŚREDNICTWEM NAUCZYCIELI Z GRUP. 

Etap wydawania haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu trwa od 14 marca do 1 kwietnia do godz. 15:00.

 

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

Skip to content