animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Obowiązujące obostrzenia epidemiczne zostają przedłużone dla całego kraju do 18 kwietnia

Szanowni Państwo,

Od 12 do 18 kwietnia przedłużone zostaje ograniczenie stacjonarnego funkcjonowanie przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego. Ograniczenie to polega na prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego ustalonego przez dyrektora sposobu realizowania zajęć.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala wyjątki, w których jesteśmy zobowiązani zagwarantować opiekę nad dziećmi rodziców dzieci, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

W związku z powyższym prosimy o zgłoszenie do piątku 9.04.20201r. do godz. 10:00 na adres p50@edu.um.warszawa.pl zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem. Podkreślamy, że nie jest to dyżur dla wszystkich chętnych, ale pomoc dla osób realizujących zadania związane bezpośrednio z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Skip to content