animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Zmiana w wytycznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Szanowni Państwo,

 na stronie internetowej Głównego Inspektora Sanitarnego zostały opublikowane zaktualizowane Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – druga edycja

 https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-czerwca-2020-r-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-inst/

Z analizy wytycznych wynika, że zmiany dotyczą:

  • W grupie może przebywać do 16 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.  (było 12 + 2)
  • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna (było 4 m2)
  • Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, , przy zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich, optymalnie na terenie podmiotu
  • Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z podmiotu (wcześniej bezwzględnie obowiązywało umieszczenie dziecka w izolatce)

W związku z powyższym zamieszczamy uaktualnioną procedurę zapewniania bezpieczeństwa w Przedszkolu w związku z  przeciwdziałaniem oraz zwalczaniem COVID-19 (kolorem czerwonym zaznaczone są wszystkie zmiany)

Pobierz (PDF, 1.08MB)

 

 

Skip to content