animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2020/2021

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru mogą to zrobić do 23 kwietnia br. Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona w poniedziałek, 30 marca, o godz. 13.00.

Rodzice, którzy już złożyli wnioski, nie muszą ponownie ich składać.

Do 23 kwietnia przedłużony zostaje również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych. Przypominamy, że dokumenty można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście. Tych, którzy zamierzają złożyć wnioski osobiście zapraszamy w poniedziałek i czwartek w godzinach 9:00 – 12:00

Poniżej zamieszczamy nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
oddo
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
25 lutego2 marca   godz. 16.00Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
 
3 marca  godz. 13.00Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.
3 marca     godz. 13.00  19 marca  godz. 20.00 Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie – pierwszy etap rejestracji wniosków
3 marca  godz. 13.0020 marca   godz. 16.00Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych. 
  UWAGA                                                                                                       1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.                                                           2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
30 marca   godz. 13.0023 kwietnia  godz. 20.00Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie   – drugi etap rejestracji wniosków                                                            W celu skorygowania lub uzupełniania danych we wnioskach już zatwierdzonych, należy mailowo wystąpić do dyrektora przedszkola/szkoły pierwszego wyboru z wnioskiem o dokonanie korekty, a jeżeli korekta dotyczy kryteriów należy przesłać skan/zdjęcie dokumentów/oświadczeń potwierdzających ich spełnianie.                                                 W treści maila należy zawrzeć oświadczenie, że przesłane dokumenty są zgodne z oryginałem.
30 marca godz. 13.0023 kwietnia godz. 22.00Przesłanie na adres mailowy przedszkola/szkoły pierwszego wyboru skanu/zdjęcia podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.                              UWAGA                                                                                                       1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.                                                           2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej  o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.
12 maja  godz. 13.00Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
12 maja   godz. 13.0020 maja  godz. 16.00Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.
22 maja  godz. 13.00Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
Procedura odwoławcza
od 22 majaW terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić  do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
Wskazywanie miejsca realizacji wychowania przedszkolnego 
8 czerwca15 lipcaWskazanie rodzicom dzieci nieprzyjętych innego przedszkola/szkoły, która przyjmie dziecko 
31 sierpniaOpublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

———————————————————————————————————–

Skip to content