animated sun
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud
cloud

Dyżur wakacyjny 2018r.

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

lipiec – sierpień 2018 r.

Przedszkole/oddział przedszkolny jako tzw. placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

Planowanie przerw w działalności przedszkola/oddziału przedszkolnego w okresie wakacyjnym związane jest z prowadzonymi w tym czasie pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych prowadzanych przez m.st. Warszawę, mają zapewnione w czasie wakacji miejsce w swoim lub  w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 4 turnusach dwutygodniowych turnusach. Liczba turnusów zależy od potrzeb rodziców i możliwości organizacyjnych placówek.

TurnusOkres
I2 lipca – 13 lipca
II16 lipca – 27 lipca
III30 lipca – 14 sierpnia
IV16 sierpnia – 31 sierpnia

 

WYKAZ DYŻURUJĄCY PRZEDSZKOLI ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ BIURA EDUKACJI

Zasady prowadzenia zapisów na dyżury wakacyjne

Zasady ogólne

 • Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego  w terminach określonych w harmonogramie. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę.
 • We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 • We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 • Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.

Dostęp do systemu zapisów

 1. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o wydanie ww. hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżur wakacyjny,

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2018/2019.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 1. Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:
 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują turnusy i dyżurujące przedszkola/oddziały przedszkolne, do których chcieliby zapisać dziecko:
 • turnusy należy wskazać w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego do najpóźniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów w kolejności od najbardziej preferowanego do najmniej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie,
 • wydrukowany i podpisany wniosek składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

Przedszkole/oddział przedszkolny w szkole wskazany na pierwszej pozycji  w pierwszym z wybranych turnusów jest dyżurującym przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek w przedszkolu/szkole,
 • wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w dyżurującym przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
 • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola/szkoły.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę  lipiec –sierpień 2018 r. 

DataEtap rekrutacji/czynność rodzica
oddo
 

16 kwietnia

 

14 maja

do godz. 15.00

Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających
do przedszkola/oddziału przedszkolnego wniosku
o wydanie hasła dostępu do konta dziecka w systemie elektronicznego zapisu na dyżury wakacyjne.Formularze wniosków będą wydawane
w przedszkolach i szkołach oraz dostępne
na internetowej stronie zapisów.
16 kwietnia14 maja

godz. 15.00

Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta
w elektronicznym systemie zapisu.
30 kwietnia

godz. 9.00

14 maja

 godz. 15.00

Rejestracja w systemie wniosków
o przyjęcie na dyżur.
30 kwietnia

godz. 9.00

15 maja

godz. 17.00

Złożenie podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.
25 maja

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
na dyżury wakacyjne.
25 maja
godz. 14.00
Opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

25 maja

 

 

15 czerwca

Potwierdzenie zapisu dziecka na dyżur
do przedszkola/oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane  – wniesienie opłaty za wyżywienie.
20 czerwca

godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
na dyżur wakacyjny.
20 czerwca
godz. 14.00
Aktualizacja wykazu wolnych miejsc.

 

Skip to content